Hotel Astoria

Natalia Yermashova
PR Director
nyermashova@roccofortehotels.com
+7 812 4945764